Sopimusehdot

Yleistä

Yhteystiedot:

Webhautauspalvelu / Heinolan hautaustoimisto
info@webhautauspalvelu.fi
040-4130060
Y-tunnus 0667976-3

Asiakas sitoutuu tilauksen yhteydessä voimassa oleviin sopimusehtoihin.
Webhautauspalvelu varaa oikeuden valita asiakkaansa. Webhautauspalvelulla on yksipuolisesti oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja.

Asiakkaan ilmoittamat tiedot

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki asioiden hoidon kannalta tarpeelliset tiedot itsestään, vainajasta ja muista asioihin vaikuttavista tekijöistä.

Webhautauspalvelu ei ole vastuussa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista jotka eivät johdu Webhautauspalvelun toiminnasta.

Asiakkaan tietojen luovuttaminen

Asiakkaan antamia tietoja ei käytetä markkinointiin.

Webhautauspalvelu varaa itselleen oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Kauppasopimuksen vahvistaminen

Asiakkaan tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään lasku. Laskussa on eritelty tuotteet ja palvelut hintoineen. 

Sitova kauppasopimus tulee voimaan vasta kun lasku on maksettu ja näkyy Web hautauspalvelun tilillä.

Hintojen muutokset

Tilatut tuotteet ja palvelut myydään tilaushetken hinnoin.

Maksuehdot

Maksu on oltava viimeistään 3 arkipäivää ennen arkunkuljetusta Webhautauspalvelun tilillä (OP). Huomioikaa pankkien välinen maksuviive.

Laskutus

Lasku kirjoitetaan kuolinpesän nimellä jolloin asiakas voi toimittaa laskun pankkiin ja lasku maksetaan kuolinpesän tililtä.Laskun asiakas saa joko sähköpostitse liite tiedostona tai postitse valintansa mukaan. Postitse toimitetusta laskusta veloitamme hinnaston mukaan.

Riitojen ratkaisu

Toimeksiantoa koskevat riitaisuudet ratkaistaan Lahden käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)

Laatimispvm: päivitetty 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Webhautauspalvelu

Rusthollintie 1

17200 Vääksy

Info@webhautauspalvelu.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Antti Loponen

0404130060

3. Rekisterin nimi

Webhautauspalvelu Oy:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Webhautauspalvelu Oy:n  ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (hautaustoimistopalveluiden tilaaminen, toimittaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa Webhautauspalvelun toiminnan ja palveluiden analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluista informoimiseen ja muistuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Webhautauspalvelulta tai pyytäneet palveluista tarjousta. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

• Henkilön nimi ja henkilötunnus

• Vainajan nimi ja henkilötunnus

• Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero

• Lähiomainen

• Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)

• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä

• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tilausten hoitamisen yhteydessä muodostuneet tiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai seurakunnilta/seurakuntayhtymiltä saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yllä mainittu yritys ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille silloin kun on kysymys asiakkaan tilaamasta lisäpalvelusta, jonka yrityksen yhteistyökumppani toimittaa. Henkilötietoja voidaan erityistilanteissa luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaistahoille. Tiedot välitetään perintätoimistolle, jos asiakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Webhautauspalvelu ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään sille tarkoitetussa lukitussa paikassa. Sähköisessä muodossa oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon

11. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskeviea henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio hänen henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä; jos

a) rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b) käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

12. Tietojen säilytysaika

Kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2:10:ssä. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto tulee säilyttää kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

0 tuotetta - 0,00